• 1. Stravník nie je prihlásený na odber stravy automaticky. Na odber stravy sa môže prihlasovať nasledovným spôsobom:

    • na webovej stránke www.sosdk.edupage.org po prihlásení v časti Jedálny lístok na príslušné miesto ŠJ, STVB (stavbár), SPV,
    • pomocou aplikácie EduPage v časti Jedálny lístok na príslušné miesto ŠJ, STVB (stavbár), SPV
    • osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne,

     

    2. Stravník zodpovedá sám za prihlásenie sa na stravu, resp. odhlásenie sa z odberu stravy a môže tak urobiť nasledovne:

    • najneskôr do 14.00 hod. deň vopred je možné prihlásenie, resp. odhlásenie sa zo stravy na nasledujúci deň alebo viac dní,
    • v prípade závažných a nepredvídateľných udalostí ako napr. choroba, je odhlásenie stravy možné telefonicky do 7.30 hod. u vedúcej ŠJ na t.č.  0918 370 803 a na SPV u pani Dudášovej na t.č. 0918 370 866.

     

    Platba za stravu

    Milí stravníci,
    pri platbe za stravu (dobitie kreditu) používajte ilný symbol, ktorý vám bol pridelený. Svoj VS nájdete v aplikácii Edupage v políčku "Platby" (pozri priložený obrázok). Do poznámky naďalej môžete uvádzať svoje meno.

     

    1. Platba stravného sa uskutočňuje úhradou najneskôr do 25. dňa mesiaca vopred na číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0052 1385 prostredníctvom bankového prevodu. V poznámke pre prijímateľa musí byť uvedené meno a priezvisko zamestnanca, žiaka, resp. trieda, ktorú navštevuje.

    2. Zúčtovanie za stravu prebieha automatickými odpočítavaním z predplateného kreditu stravníka. Výšku aktuálneho zostatku predplateného kreditu sa zobrazuje v aplikácii EduPage, resp. po prihlásení sa na našej  webovej stránke.

     

     

    POPLATKY ZA STRAVU