• čašník, servírka

    • Študijný odbor: 6444 K čašník, servírka

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 4 roky

     Študijný odbor je určený pre: dievčatá a chlapcov

     Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

     Doklad vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Nadväzná odborná príprava:

     • štúdium na vysokej škole
     • pomaturitné štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • vlastná podnikateľská činnosť v odbore
     • vrchný čašník, servírka
     • čašník, servírka
     • komunikácia so zákazníkmi
     • barman
     • catering