• Stredná odborná škola obchodu a služieb

     školský špeciálny pedagóg PaedDr. Danka Teličáková

     kontakt: 0918 370 801, mail: telicakova@sosdk.sk

     Konzultačné hodiny: Pondelok – Piatok

     od 8:00 – 13:00

     Termín prosíme vopred dohodnúť si telefonicky alebo mailom.

     Poradenstvo môže byť zamerané na:

     • ťažkosti vo vzdelávaní,
     • vývinové poruchy učenia, ich eliminácia a reedukácia,
     • pomoc rodičom – ako vzdelávať/pomáhať svojmu dieťaťu,
     • pomoc vyučujúcim pri prístupoch vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      

     Školský špeciálny pedagóg

     Je to odborný pedagogický pracovník, ktorý sa spolupodieľa na výchove a vzdelávaní žiakov s výchovno – vzdelávacími potrebami so zreteľom na žiakov, ktorí sa vzdelávajú formou začlenenia.

      

     Čo je mojou náplňou práce

     • Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne žiaka s postihnutím na bežnej škole,
     • v procese vyučovania vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno – pedagogickej diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie žiakom, ktorí majú komunikačné, mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne problémy,
     • pravidelnú odbornú pomoc poskytuje najmä žiakom v školskej integrácii,
     • poskytuje poradenstvo a konzultácie, zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy,
     • podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou, UPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
     • spolupracuje so školským psychológom - Mgr. Lenka Marenčíková a s výchovným poradcom -  Mgr. Vladimír Kubišta

      

     Špeciálny pedagóg spolupracuje

     • so školským psychológom - Mgr. Lenka Marenčíková
     • s výchovným poradcom – Mgr. Vladimír Kubišta,
     • s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Dolnom Kubíne, v Námestove, v Tvrdošíne a v Ružomberku.
     • CPPPaP – Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie,
     • SCŠPP – Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva,
     • UPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

      

     Užitočné stránky:

      

     Čo sú to vývinové poruchy učenia

     Je to termín označujúci rôznorodú skupinu problémov, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní a používaní reči, vnímania, čítania, písania a matematiky. Tieto potiaže majú individuálny charakter a vznikajú na podklade oslabenia centrálnej nervovej sústavy. Zaujímavosťou je, že tieto deti majú zväčša priemernú, ale niekedy i nadpriemernú inteligenciu. Vývinové sa nazývajú z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia na určitom stupni vývinu, napr. vstupom do školy). Tieto poruchy môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť plynulé vzdelávanie.

     Rozdeľujeme ich na tri základné skupiny:

     • porucha čítania – dyslexia
     • porucha písania – dysgrafia a dysortogrfia
     • porucha počítnaia - dyskalkúlia

     Dyslexia je špecifická porucha učenia prejavujúca sa tým, že schopnosť naučiť sa čítať je výrazne znížená, pričom inteligencia i sociálne prostredie sú v norme. Výkony žiaka v čítaní sú horšie ako v iných činnostiach. Spojenie hláska - písmeno sa buduje veľmi ťažko a zamieňa sa. Žiak ťažko spája písmená do slabík a slov, nie je schopný sledovať čítanie spolužiakov očnými pohybmi, má sklon k dvojitému čítaniu a v dôsledku spomínaných ťažkostí mu uniká obsah textu. Nechápe písomne zadané pokyny a úlohy.

     Dysgrafia je špecifická porucha učenia postihujúca písomný prejav, ktorý býva nečitateľný, dieťa si ťažko pamätá tvary písmen a ťažko ich napodobňuje. Ceruzku drží kŕčovite, nie je schopné vykonávať plynulé ťahy, písmená v texte sú kostrbaté, v diktovaných slabikách a slovách vynecháva a prehadzuje písmená.


     Dysortografia je porucha postihujúca pravopis v tzv. dysortografických javoch, t. j.rozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík, sykaviek a dĺžky samohlások. Ak dieťa v druhom ročníku, kedy sú už v náplni učiva dysortografické javynepíše správne (dĺžne, mäkčene) ide o dysortografiu.

     Dyskalkúlia je porucha matematických schopností v dôsledku narušenia mozgových centier pri inteligencii v norme a dobrom sociálno-kultúrnom zázemí. Prejavuje sa ťažkosťami pri matematickej manipulácii s predmetmi (odhad počtu, porovnávanie a triedenie podľa počtu),pri slovnom označovaní počtu alebo poradia, pri chápaní matematických pojmov a vzťahov, pri vykonávaní matematických operácií.

      

     Integrácia žiakov na strednej škole

     Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo na systematické poskytovanie primeranej odbornej starostlivosti uplatňovanej vo výchovno-vzdelávacom procese. Riaditeľ strednej školy musí preto zodpovedne zvážiť, či má vo svojej škole vytvorené podmienky pre poskytovanie špeciálno-pedagogickej starostlivosti všetkým študentom, ktorí ju potrebujú a ktorých prijíma, aby im integrácia bola prospešná.
     Nasledovný materiál obsahuje postupy, ktoré je potrebné dodržať od prijímacieho konania žiaka so zdravotným postihnutím či narušením do strednej školy až po jej ukončenie a pomoc pri orientácii na pokračovanie v štúdiu na vyššom stupni školy alebo na zaradenie do pracovného procesu .

     Individuálna integrácia je formou školskej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
     Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, poradenským zariadením po vykonaných diagnostických vyšetreniach.

      Rozhodnutie o integrovaní žiaka so zdravotným postihnutím do strednej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno – technických a odborno – personálnych podmienok. Každý žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v strednej škole musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno – vzdelávací program, ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ.

      

     Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiaka s vývinovými poruchami učenia

     1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.
     2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.
     3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.
     4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu  žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom.
     5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ  taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí  nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.

                                                                  

     Čl. 2
     Zásady a postup pri overovaní vedomostí žiaka, ich hodnotení a klasifikácii

     1. Učiteľ umožňuje žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou formou. Pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie obsahovej stránky.
     2. Žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému zadaniu (napr. slovné úlohy z matematiky, fyziky a pod.).
     3. Žiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou z rôznych gramatických javov len za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.
     4. Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou známkou v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú do úvahy výsledky, ktoré žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.
     5. Žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom, sa posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.
     6. Žiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, vypracovávaní testov, a pod. vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas ako ostatným žiakom.
     7. Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje žiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môže riaditeľ školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. (1)
     8. V základnej škole sa odporúča žiakov s VPU v predmetoch, v ktorých je preukazovanie dosahovaných výsledkov výrazne ovplyvňované VPU, hodnotiť slovne a to na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a prerokovania so zákonným zástupcom.
     9. Pri hodnotení a klasifikácii sa u žiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa o. i. zohľadní i jeho prístup k školskej práci v príslušnom predmete ako aj domáca príprava na vyučovanie.