• hotelová akadémia

    • Študijný odbor: 6323 6 hotelová akadémia

     Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

     Dĺžka vzdelávania: 5 rokov

     Študijný odbor je určený pre: dievčatá a chlapcov

     Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

     Doklad vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Nadväzná odborná príprava:

     • štúdium na vysokej škole
     • pomaturitné štúdium

      

     Pracovné uplatnenie absolventa:

     • stredný manažér hotelových a gastronomických zariadení
     • vlastná podnikateľská činnosť v hotelových a reštauračných službách a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu
     • čašník, prevádzkar, recepčný
     • šéfkuchár, kuchár špecialista, kuchár
     • catering