• kuchár

   • Učebný odbor: 6445 H kuchár

    Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

    Dĺžka vzdelávania: 3 roky

    Učebný odbor je určený pre: dievčatá a chlapcov

    Spôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška

    Doklad o vzdelaní: výučný list

    Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Nadväzná odborná príprava:

    • nadstavbové štúdium

     

    Pracovné uplatnenie absolventa:

    • vlastná podnikateľská činnosť v odbore
    • kuchár
    • bufetár
    • catering

     

    Profil absolventa: absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako kuchár v reštauráciách a v ostatných zariadeniach spoločného stravovania

    Ovláda:

    • zostavovanie jedálneho lístka a poradia pokrmov
    • spoluprácu pri objednávaní, príjemke, preskúšavaní, skladovaní a konzervácii tovaru
    • technológiu spracovania, úpravy a aranžovania surovín pri výrobe jedál
    • kalkulácie surovín na pripravované jedlá
    • prípravu a úpravu teplých a studených jedál
    • prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov
    • prípravu, úpravu a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
    • aplikáciu moderných trendov v príprave jedál
    • prípravu rôznych druhov diétneho stravovania
    • úpravu mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
    • obsluhu, ošetrovanie a údržbu kuchynského náradia, strojov a zariadení