• Murár

   • Učebný odbor: 3661 H murár
    Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
    Dĺžka vzdelávania: 3 roky
    Učebný odbor je určený pre: chlapcov
    Spôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška
    Doklad vzdelaní: výučný list
    Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

    Nadväzná odborná príprava:

    • nadstavbové štúdium

     

    Pracovné uplatnenie absolventa:

    • na stavbách bytovej, občianskej, priemyselnej, inžinierskej a poľnohospodárskej výstavby
    • pri prestavbách a rekonštrukciách bytov, budov
    • vo výrobniach stavebných hmôt,
    • materiálov a výrobkov,
    • pri správe a údržbe objektov
    • vlastná stavebná živnosť v odbore