• ZÁMER A PODMIENKY PRIAMEHO NÁJMU

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu - nebytový priestor – školský bufet – 30 m2.

      Bližšie informácie: PDF

      Obhliadka predmetu nájmu: 11.12. 2020 v čase od 10:00 do 11:00 h alebo po osobitnej dohode.

      Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov: do 17.12. 2020 do 13:00 h.

      Vyhodnotenie predložených ponúk: 17.12. 2020 o 13:10 hod.

      Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň 0918 370 851.