• 27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • Svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945. V tento deň je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

      Ak  budete mať počas týchto dní trošku voľného času, pozrite si niektorý z týchto filmov a zamyslite sa nad osudmi hrdinov:

      • Schindlerov zoznam
      • Sofiina voľba
      • Žzivot je krásny
      • Chlapec v pruhovanom pyžame
      • Pianista

      Ak by sme držali minútu ticha za každú obeť holokaustu, boli by sme ticho 11 rokov a 6 mesiacov..

     • Hodnotenie počas dištančného vzdelávania

     • Hodnotenie pri dištančnom vzdelávaní

      1. Klasifikácia žiakov prebehne na základe výsledkov žiaka z prezenčného vyučovania do 12.10.2020 a výsledkov, ktoré dosiahol počas dištančného vzdelávania.

      2. Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a :

      •  jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
      •  zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a
      •  zlepšenie nenastalo, žiak je klasifikovaný známkou 5 –nedostatočný.

       

      Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021

      1. Prvý polrok tohto školského roka sa v našej škole ukončí riadne 31. 01. 2021.

      2. Rušia sa ( rozhodnutím ministra ) polročné prázdniny – 1.2.2021

      3. Ak priebežné hodnotenie žiaka nie je zo závažných a objektívnych dôvodov postačujúce pre klasifikáciu v jednotlivých predmetoch, takéhoto žiaka je možné vyskúšať a ohodnotiť do 31. 3. 2021. O tomto rozhodne na návrh vyučujúceho pedagogická rada.

      4. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel, nastavených poradenským zariadením.

      5. Pedagogická rada k prvému polroku je naplánovaná na 29.1.2020 – spôsob podľa aktuálnej situácie.

      6. Učitelia a MOV uzavrú klasifikáciu 28. 1.2021 do 14.00 hod.

      7. Žiaci k polroku dostávajú výpis z vysvedčenia. Akým spôsobom bude odovzdaný, to bude závisieť od aktuálnej situácie.  

       

      RNDr. Peter Ištván, v. r.

      poverený riadením škôl

     • Info

     • Milí žiaci,

      Prajeme Vám a všetkým rodinným príslušníkom v roku 2021 veľa šťastia, zdravia, úspechov a radosti , nech je rok 2021 lepší ako ten predchádzajúci a nech sa Vám splní veľa Vašich želaní.

      Ani v tomto roku sme sa ešte nevrátili do školských lavíc a pokračujeme dištančnou formou.  Dúfame, že  pokračujete v zodpovednom   plnení zadaných úloh a prihlasovaní sa na online hodiny s vyučujúcimi, aby ste predišli prípadným problémom vo vzdelávaní a hlavne klasifikácii, ktorá sa nezadržateľne blíži. Snažte sa pristupovať k svojim  školským povinnostiam tak, aby mala klasifikácia hladký priebeh a všetci ste ju v riadnom termíne ukončili.

      O  podmienkach   návratu k prezenčnému  vzdelávaniu Vás budeme priebežne informovať cez EDUPAGE.

      Sledujte webstránku školy. Všetky potrebné informácie budú aktuálne zverejňované.