• pravidlá dištančného vzdelávania v 2. polroku

     • Milí žiaci, prehupli sme do druhého polroka a keďže sa ešte nemôžeme vrátiť do školy, pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

      Pozorne až do konca si prečítajte nasledovné upravené pravidlá pre naše vzájomné učenie.

      Aktualizované pravidlá pre dištančne vzdelávanie na 2.polrok

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. zoom hodiny  učiteľ zverejní deň vopred, aby sa žiaci vedeli v rodine dohodnúť
      3. účasť na zoom hodinách je povinná – pripájať sa len cez EduPage – od 1.2. 2021 sa bude zapisovať neúčasť do triednej knihy, bez ospravedlnenia u triedneho učiteľa bude neúčasť na zoom hodine neospravedlnená a počíta sa do dochádzky v 2. polroku
      4. ospravedlnenie len u TRIEDNEHO UČITEĽA – podľa platného školského poriadku - do 2 dní od absencie, LV, PN (na 5 dní môže ospravedlniť rodič, viac ako 5 dní len lekár), rodinné dôvody prostredníctvom rodičov vopred; dôvod absencie sa oznamuje TU, len triedny učiteľ ospravedlňuje hodiny (resp. cez OVY majster/majsterka). Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti na vyučovaní.
      5. v prípade, že žiak nemôže plniť svoje úlohy kvôli technických problémom – výpadok internetu, odstávka elektriky, pokazený mobil ...,  prosíme rodičov telefonicky kontaktovať a informovať triedneho učiteľa. Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti.
      6. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      7. nesplnenie zadania a domácej úlohy  bez ospravedlnenia je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      8. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy  (podľa pandemickej situácie)
      9. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      10. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      11. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre


      Na zoom hodinách dodržiavať pravidlá:

      1. na hodinu sa pripoj načas
      2. po pripojení zapni kameru a vypni mikrofón
      3. ak chceš hovoriť prihlás sa a zapni mikrofón (ak nie si vyvolaný,  vypni mikrofón)
      4. nájdi si tiché miesto a primerane sa obleč (ideálne sediaci za stolom, v posteli s perinou v pyžame -  nie je vhodné!)
      5. neruš ostatných


      Na zoom hodiny sa budete pripájať len cez EduPage. (ID a heslo sa môže použiť len pri konzultáciách - NIE na hodinách).

      Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online hodina".
      Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_019.PNG


      Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa žiak k hodine pripojí.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_016.PNG      Šedý pásik je len informácia o najbližšej on-line hodine, ktorá bude spustená z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_017.PNG


      Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť priamo z EduPage.

      https://help.edupage.org/pictures/u1142_008.PNG


      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1142&from=u27

      a ak Vás obťažujú notifikácie – môžete si ich vypnúť

      http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u54/u165/e3123&lang_id=2


      PRAVIDLÁ V SÚBORE PDF

     • 27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • Svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenia OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim) v roku 1945. V tento deň je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

      Ak  budete mať počas týchto dní trošku voľného času, pozrite si niektorý z týchto filmov a zamyslite sa nad osudmi hrdinov:

      • Schindlerov zoznam
      • Sofiina voľba
      • Žzivot je krásny
      • Chlapec v pruhovanom pyžame
      • Pianista

      Ak by sme držali minútu ticha za každú obeť holokaustu, boli by sme ticho 11 rokov a 6 mesiacov..

     • Hodnotenie počas dištančného vzdelávania

     • Hodnotenie pri dištančnom vzdelávaní

      1. Klasifikácia žiakov prebehne na základe výsledkov žiaka z prezenčného vyučovania do 12.10.2020 a výsledkov, ktoré dosiahol počas dištančného vzdelávania.

      2. Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a :

      •  jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
      •  zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a
      •  zlepšenie nenastalo, žiak je klasifikovaný známkou 5 –nedostatočný.

       

      Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021

      1. Prvý polrok tohto školského roka sa v našej škole ukončí riadne 31. 01. 2021.

      2. Rušia sa ( rozhodnutím ministra ) polročné prázdniny – 1.2.2021

      3. Ak priebežné hodnotenie žiaka nie je zo závažných a objektívnych dôvodov postačujúce pre klasifikáciu v jednotlivých predmetoch, takéhoto žiaka je možné vyskúšať a ohodnotiť do 31. 3. 2021. O tomto rozhodne na návrh vyučujúceho pedagogická rada.

      4. Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel, nastavených poradenským zariadením.

      5. Pedagogická rada k prvému polroku je naplánovaná na 29.1.2020 – spôsob podľa aktuálnej situácie.

      6. Učitelia a MOV uzavrú klasifikáciu 28. 1.2021 do 14.00 hod.

      7. Žiaci k polroku dostávajú výpis z vysvedčenia. Akým spôsobom bude odovzdaný, to bude závisieť od aktuálnej situácie.  

       

      RNDr. Peter Ištván, v. r.

      poverený riadením škôl

     • Info

     • Milí žiaci,

      Prajeme Vám a všetkým rodinným príslušníkom v roku 2021 veľa šťastia, zdravia, úspechov a radosti , nech je rok 2021 lepší ako ten predchádzajúci a nech sa Vám splní veľa Vašich želaní.

      Ani v tomto roku sme sa ešte nevrátili do školských lavíc a pokračujeme dištančnou formou.  Dúfame, že  pokračujete v zodpovednom   plnení zadaných úloh a prihlasovaní sa na online hodiny s vyučujúcimi, aby ste predišli prípadným problémom vo vzdelávaní a hlavne klasifikácii, ktorá sa nezadržateľne blíži. Snažte sa pristupovať k svojim  školským povinnostiam tak, aby mala klasifikácia hladký priebeh a všetci ste ju v riadnom termíne ukončili.

      O  podmienkach   návratu k prezenčnému  vzdelávaniu Vás budeme priebežne informovať cez EDUPAGE.

      Sledujte webstránku školy. Všetky potrebné informácie budú aktuálne zverejňované.

     • Rozbehni sa! na škole

     • V spolupráci s inciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online kurz, ktorý ti pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov!

      Čo sa za 30 minút naučíš
      Ukážeme ti, ako si overiť, či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť
      fungujúci biznis. Naučíš sa ako:

      • Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
      • Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov
      • Testovať nápady pomocou prototypov do 100€
      • Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov
      • Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis

      Chcem absolvovať Prípravku

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Aj tento školský rok bola vyhlásená súťaž „Stredoškolská odborná činnosť“ a ak máte chuť a odhodlanie, môžete súťažiť v týchto 17 súťažných odboroch:

      01 Problematika voľného času

      02 Matematika, fyzika

      03 Chémia, potravinárstvo

      04 Biológia                                                                                                                                         

      05  Životné prostredie, geografia, geológia

      06 Zdravotníctvo a farmakológia

      07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 Informatika

      12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 História, filozofia, právne vedy

      14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 Ekonomika a riadenie

      16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 Pedagogika, psychológia, sociológia


      Upozorňujeme žiakov, že pri splnených určitých podmienok môžu svoju prácu SOČ obhajovať aj na praktickej časti maturitnej skúšky. Školské kolo SOČ na našej škole bude 24.2.2021. Okresné kolo okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín bude organizovať tiež naša škola 11.03.2021. Viac informácií vám poskytne váš vyučujúci alebo okresný koordinátor.


      Prílohy:

      Organizacne_pokyny_2020_2021.docx

      OTP_SOC_2020-21_distancne.pdf

      Vyhlasenie_sutaze_SOC.pdf


      Miloš Kubáň

      Okresný koordinátor SOČ

     • ZÁMER A PODMIENKY PRIAMEHO NÁJMU

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu - nebytový priestor – školský bufet – 30 m2.

      Bližšie informácie: PDF

      Obhliadka predmetu nájmu: 11.12. 2020 v čase od 10:00 do 11:00 h alebo po osobitnej dohode.

      Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov: do 17.12. 2020 do 13:00 h.

      Vyhodnotenie predložených ponúk: 17.12. 2020 o 13:10 hod.

      Kontaktná osoba: Ing. Miloš Kubáň 0918 370 851.

     • Študentská kvapka krvi 19.10-20.11.2020

     • Milí študenti,

      tento rok nie je zo známych príčin možné na našej škole zorganizovať odber krvi  počas kampane Študentská kvapka krvi. Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc Vás ale aj tak prosia a vyzývajú k darovaniu krvi na transfúznych oddeleniach nemocníc v Dolnom Kubíne alebo Trstenej. Je potrebné, aby ste sa na odber krvi vopred objednali.

      Ak sa tak rozhodnete, budeme si to aj my veľmi vážiť.

      A ak tak aj urobíte, pošlite nám fotografiu z vášho odberu. Uverejníme ju na stránke školy. Pošlite ju ako správu cez Edupage p. Tabačkovej alebo vašej triednej či triednemu učiteľovi.

      Uverejňujem tlačovú správu Slovenského červeného kríža:

       

      Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka. Zamiešajte sa aj vy, pridajte sa k tohtoročnej kampani a darujte krv!

      26. ročník kampane potrvá päť týždňov – začína 19. októbra a končí 20. novembra 2020. Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší.

      Mobilné odbery krvi boli síce v celej krajine zrušené, krv je však stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. „Ak ste zdraví a spĺňate aj ďalšie podmienky darovania krvi, neodkladajte svoje rozhodnutie na neskôr, teraz je vaša pomoc mimoriadne dôležitá,“

      Ďakujeme, že sa miešate druhým do života!

     • Svetový deň potravín - SÚŤAŽ

     • Vyhlásenie súťaže

       

      Milí študenti,

      pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý má upozorniť ľudí na ľahostajný prístup k potravinám  sme pre vás pripravili súťaž na tému:

       

      „V kuchyni nám nič neostane“

         alebo zemiakové čarovanie

       

      Základom tejto súťaže je predstava, že nám ostali z nedeľného obedu  uvarené zemiaky, ktoré ide ďalej spracovať. Vyhlasujeme dve súťažné kategórie:

      1. Hľadač v kuchárskej knihe a na internete – vašou úlohou je poslať  cez Edupage svojej MOV recept, ktorého základnou surovinou sú uvarené zemiaky. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.
      2. Uvarím, upečiem, odfotím alebo natočím a  pošlem – táto kategória je určená tým, ktorí sú ochotní vytvoriť nejaké kulinárske dielo a potom ho zdokumentovať. Takýto dôkazový materiál tiež pošlite cez Edupagesvojej MOV. Ak nie si študent odboru kuchár alebo hotelová akadémia a chceš sa zapojiť,  pošli recept p. Tabačkovej. V správe uveďte, že sa zapájate do súťaže.
     • 16. október – Svetový deň výživy, Svetový deň potravín

     • Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach a potrebe konzumácie zdravých potravín na celom svete.

       

      Vyspelé krajiny majú takmer neobmedzený prístup k potravinám, ako aj možnosti ich výberu. To sa pre mnohých ľudí stáva kritické. Obezita – jeden z hlavných rizikových faktorov pre vznik mnohých závažných až smrteľných ochorení, trápi mnohých obyvateľov práve týchto krajín. Veľkým protikladom je fakt, že máme stále na našej planéte mnoho území, kde vyvážená, kvalitná a bezprostredná výživa nie je samozrejmosťou, kde nemajú deti zabezpečené adekvátne nutričné podmienky pre zdravý rast, kde ľudia trpia podvýživou a veľkým nedostatkom. Na jednej strane dochádza k ochoreniam spôsobených nadbytkom a nevhodným zložením stravy, na druhej strane máme populáciu, ktorá trpí neadekvátnym zložením stravy z nedostatku.

       

      Dôležité odporúčania:

      • dodržujme odporúčania pre zdravý životný štýl a zdravé stravovanie

      • jedzme zdravé a kvalitné  potraviny, buďme kritický, nebojme sa vyberať si

      • nakupujme toľko , koľko naozaj spotrebujeme

      • vážme si jedlo a jeho výrobcov

      • naučme sa čítať informácie na obaloch jedál

      • šírme úctu a rešpekt k jedlu

       

       

     • dištančná výučba

     • Milí žiaci,

      od 12. 10. 2020 sa na základe rozhodnutia ministra školstva realizuje na stredných školách vyučovanie dištančne. Vyučovanie bude prebiehať on-line formou zatiaľ podľa platného rozvrhu. Každá vyučovacia hodina bude začínať presne v čase určenom rozvrhom vyučovania. Preto žiadame všetkých žiakov, aby v uvedenom čase boli pripojení na edupage , resp. zoom a riadne sa zúčastňovali online vyučovania.

      V tomto čase sú prioritné vaše školské povinnosti, nie brigády a iné aktivity. Obe strany aj vyučujúci aj žiaci budú rešpektovať rozvrh hodín a dodržiavať tieto pravidlá:

      1. rozvrh hodín je záväzný
      2. účasť na zoom hodinách je povinná
      3. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu
      4. nesplnenie zadania a domácej úlohy je možné hodnotiť známkou nedostatočný
      5. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy
      6. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku
      7. ak bude žiak PN a nemôže plniť svoje úlohy, poprosíme rodiča,  aby o tomto informoval triedneho učiteľa a ten ostatných učiteľov
      8. rešpektujeme sobotu a nedeľu
      9. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre

      Ing. Eva Tabačková

      zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

     • Ruská kuchyňa

     • Srdečne vás pozývame ochutnať špeciality "ruskej kuchyne", ktoré pripravia 6. a 7. októbra 2020 žiaci v našej školskej reštaurácii na Radlinského ulici

      V prípade záujmu vás prosím informovať p. Raffajovú (a.raffajova@centrum.sk).

      Na vašu návštevu sa tešia žiaci 4.G a 4.H triedy a MOV p. Martvoňová a Erika Štriflerová

       

       

     • Ako postupovať pri pozitívnom teste na Covid19

     • Milí rodičia a žiaci,

      iste vás zaujíma ako postupovať ak by vám bol zistený pozitívny test na nový corona vírus. Ako postupovať ak by bol zistený niektorému vášmu rodinnému príslušníkovi, alebo osobe s ktorou ste v úzkom kontakte. Podľa odporúčaní Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva /RÚVZ/ postupujte nasledovne:

      • v prípade podozrenia na ochorenie    alebo po kontakte s pozitívnym zostaňte ako úzky kontakt s pozitívnym v domácej 10-dňovej karanténe. Žiaci z triedy kontaktu s podozrivým sledujú svoj zdravotný stav. Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť škole dôvod a neprítomnosť svojho dieťaťa.
      • v prípade  vášho pozitívneho testu  nás to tomto fakte bude informovať RÚVZ. Úzke kontakty pozitívneho/vaša trieda/  budú vylúčení z vyučovacieho procesu. Začne  im  plynúť povinná 10-dňová karanténa. Ak začne niektorí z vás, z takejto triedy,  v tomto čas pociťovať príznaky nového ochorenia, kontaktujte prosím svojho obvodného lekára a informujte ho, že ste v 10-dňovej karanténe ako úzky kontakt pozitívne testovanej osoby.

      Dôležité informácie:

      Najčastejšie príznaky:

      • horúčka,
      • suchý kašeľ,
      • únava
      • rôzne druhy bolesti,
      • bolesť hrdla,
      • hnačka,
      • zápal spojoviek,
      • bolesť hlavy,
      • strata chuti alebo čuchu,
      • kožná vyrážka alebo zmena farby prstov

       

      Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú postupne, ako pri iných vírusových infekciách. Vírus sa prenáša od osôb infikovaných vírusom. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka cez malé kvapôčky (aerosól) z nosa alebo úst, ktoré sa šíria, keď osoba s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapky pristávajú na predmetoch a povrchoch okolo osoby. Hlavným spôsobom šírenia choroby sú dýchacie kvapky vylúčené niekým, kto kýcha alebo kašle.