• V tomto mimoriadnom období   musel pocítiť každý žiak, ktorý sa snaží seriózne pristupovať k úspešnému ukončeniu štúdia v riadnom termíne, že učitelia, majstri OVY a triedni učitelia s Vami cítia a všemožne sa snažia  Vám ukázať cestu, ako úspešne skúšky absolvovať. Ak aj z Vašej strany je takýto záujem, tak výsledky musia byť len a len: 

     

     

    Aktuálne informácie:

    14.05.2021
    Návod "Ako akceptovať (neakceptovať) administratívnu známku z maturitného predmetu".
    http://pomoc.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1567/u552/u24/u559

    07.04.2021

    PRE UČEBNÉ ODBORY !!!

    Informácie o ukončení štúdia - prezentácia

    25.03.2021

    Maturitná skúška 2020/2021 

    Maturitná skúška je upravená rozhodnutím ministra školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré celé nájdete:

    https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

    Najdôležitejšie časti:

    1. Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021.

    2. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského  vyučovania.

    3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl , vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr      10. mája 2021.

    4. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania (vrátane súvislej odbornej praxe) určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.

    5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

     

    • hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
    •  aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
    • predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku.
    • riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
    • aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája.
    • výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
    •  plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

    Maturitná skúška 2021 a záverečné skúšky 2021 sa vykonajú  v tomto školskom roku podľa nasledovných rozhodnutí ministra: 

    https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

    https://www.minedu.sk/data/att/19040.pdf

    Maturitna_skuska_2021.pptx

     

    18.02.2021

    MATURITNÉ  SKÚŠKY

    Maturitné skúšky sa upravujú v školskom roku 2020/2021 Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04. 01. 2021 nasledovne:

    • Ruší sa externá  časť maturitnej skúšky, konkrétne z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika.

    • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (konkrétne slohová práca z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a esej z cudzích jazykov) sa uskutoční v termíne od 12. 04. 2021. Presný termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. 03. 2021.

    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období, na našej škole 20. a 21. mája 2021.

    • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (konkrétne zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka – anglický jazyk, z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, príp. z dobrovoľného maturitného predmetu) - v našej škole je plánovaný termín od 31. mája do 4. 6. 2021. 

     

    ZÁVEREČNÉ  SKÚŠKY

    Záverečné skúšky sa budú konať v termíne:

    22. 6. 2021 - písomná časť,

    23. 6. 2021 - praktická časť

    24. 6. 2021 - ústna časť

     

     

    Túto stránku doporučujeme pravidelne sledovať všetkým:

    • žiakom, ktorí majú záujem v tomto šk. roku 2020/2021 úspešne štúdium ukončiť
    • zainteresovaným učiteľom a majstrom OVY

     

    „Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvým krokom k úspechu“ (Davidson)

    „Ak sa nedarilo doteraz, neznamená to, že sa nemôže dariť zajtra“ (žiak)

    „Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali driemať.“  (Horatius)