• 1. Stravník nie je prihlásený na odber stravy automaticky. Na odber stravy sa môže prihlasovať nasledovným spôsobom:

    • na webovej stránke www.sosdk.edupage.org po prihlásení v časti Stravovanie - Jedálny lístok na príslušné miesto Školská jedáleň (ŠJ), Stavbár (STVB), SPV,
    • pomocou aplikácie EduPage v časti Jedálny lístok na príslušné miesto ŠJ, STVB, SPV

    • osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne,

    2. Stravník zodpovedá sám za prihlásenie sa na stravu, resp. odhlásenie sa z odberu stravy a môže tak urobiť nasledovne:

    • najneskôr do 18.00 hod. deň vopred je možné prihlásenie, resp. odhlásenie sa zo stravy na nasledujúci deň alebo viac dní,
    • v prípade závažných a nepredvídateľných udalostí ako napr. choroba, je odhlásenie stravy možné telefonicky do 7.30 hod. u vedúcej ŠJ na t.č.  0918 370 803 a na stredisku SPV (Radlinského ulica) u pani Dudášovej na t.č. 0918 370 866.

    3. Platba za stravu

    Pri platbe za stravu (dobitie kreditu) používajte správny variabilný symbol (VS), ktorý vám bol pridelený. Svoj VS nájdete v aplikácii EduPage v políčku "Platby" (pozri priložený obrázok). 

     

     

     

     

     

     

     

     


    Platba stravného sa uskutočňuje úhradou najneskôr do 25. dňa mesiaca vopred na číslo účtu:

    SK50 8180 0000 0070 0052 1385 prostredníctvom bankového prevodu. V poznámke pre prijímateľa môžete uviesť meno a priezvisko zamestnanca, žiaka, resp. triedu, ktorú navštevuje.

    Zúčtovanie za stravu prebieha automatickými odpočítavaním z predplateného kreditu stravníka. Výšku aktuálneho zostatku predplateného kreditu sa zobrazuje v aplikácii EduPage, resp. po prihlásení sa na našej  webovej stránke v políčku "Platby - Moje platby".

    POPLATKY ZA STRAVU